Statut Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie zwana dalej KBP, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 406);
 2. ustawy z dnia 27.061997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
 3. niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Organizatorem KBP jest Gmina Krosno.
 2. KBP jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiadającą osobowość prawną.
 3. Krośnieńska Biblioteka Publiczna może używać skrótu „KBP”.

§ 3

 1. Siedzibą KBP jest miasto Krosno.
 2. KBP mieści się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41.
 3. KBP prowadzi działalność na terenie miasta Krosna oraz powiatu krośnieńskiego położonego w województwie podkarpackim.

§ 4

KBP pełni funkcje biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu krośnieńskiego na podstawie Porozumienia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Krośnieński Miastu Krosno prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu krośnieńskiego.

§ 5

Nadzór merytoryczny na działalnością KBP sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

II. CELE I ZADANIA

§ 6

 1. KBP prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie kultury i sztuki, a w szczególności literatury oraz promocji i upowszechniania czytelnictwa.
 2. KBP służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

§ 7

Do podstawowych zadań KBP należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny i naukowy miasta i regionu;
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie sprzętu specjalistycznego oraz materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
 6. Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym powiatu krośnieńskiego;
 7. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu literatury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu;
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i regionu;
 9. Podejmowanie innych zadań dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, a także odpowiada za gospodarowanie mieniem i środki finansowe Biblioteki.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta krosna w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. W strukturze KBP istnieje stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora z wyłączeniem czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz wynagrodzeniem Dyrektora, w tym przyznawaniem nagród, a także wykonuje inne obowiązki określone w Regulaminie Organizacyjnym wydanym na podstawie paragrafu 12 niniejszego Statutu.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Krosna.

§ 9

 1. W KBP działa Kolegium Doradcze zwane dalej „Kolegium”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
 2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor z grona pracowników KBP.
 3. Ogólna liczba członków Kolegium nie może przekroczyć 8 osób.

§ 10

 1. KBP zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji, obsługi oraz pracowników innych specjalności.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor.

§ 11

 1. Dyrektor i pracownicy KBP powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone przez właściwego Ministra.
 2. Wynagrodzenie pracowników określa Regulamin Wynagradzania KBP ustalony przez Dyrektora w trybie odrębnych przepisów.
 3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezydent Miasta Krosna.

§ 12

 1. Regulamin Organizacyjny KBP określa szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zadania poszczególnych działów i filii.
 2. Regulamin Organizacyjny jak i jego zmiany nadaje w drodze Zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz stowarzyszeń twórczych i związków zawodowych działających w KBP.

§ 13

KBP prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 14

W Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, kluby zainteresowań z dziedziny literatury, kultury i sztuki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 15

 1. KBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.
 2. Działalność KBP jest finansowana z uzyskanych przychodów, którymi są:
  1. dotacja podmiotowa Organizatora;
  2. dotacje celowe;
  3. przychody z działalności kulturalnej;
  4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  5. przychody ze sprzedaży majątku ruchomego;
  6. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
  7. przychody z innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej KBP jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora ustalonej przez Radę Miasta Krosna na rok budżetowy, w którym uwzględnia się:
  1. wynagrodzenia pracowników;
  2. utrzymanie obiektów;
  3. obowiązkowe opłaty;
  4. działalność statutową.
 4. Zmiany w planie finansowym wprowadza i zatwierdza Dyrektor w drodze zarządzenia.
 5. KBP, w granicach określonych przepisami prawa, może pobierać opłaty za swoje usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 6. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu KBP, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz. Fundusz będzie też zwiększany lub zmniejszany o błąd prezentowany w sprawozdaniu finansowym.
 7. KBP tworzy fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Dyrektor corocznie, w terminie określonym w odrębnych przepisach, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Krosna.
 9. KBP może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, nie kolidującą z jej zakresem działania, a dochody uzyskane z tej działalności mogą być przeznaczone na finansowanie działalności statutowej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Poprawiono: czwartek, 23, styczeń 2014 14:43

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony